Popular blog tags

一、准备工作

1.用邮箱注册一个cloudflare账号。

2、准备一个域名,与cloudflare账户绑定。

2、准备一个服务器,与域名绑定,并搭建http/https服务器,可以用apache,也可以用nginx,我用的apache。

 

 

step 1:注册cloudflare账号

CloudFlare注册全过程:

首先,打开网站:

https://www.cloudflare.com/

step 2:在cloudflare中添加你要加速的网站

 

 

step 3:修改域名DNS解析记录

点下一步:  这里CloudFlare提示你将NS修改成他们的NS记录:

 

https://wangdalao.com/2520.html

http://www.xujiahua.com/4680.html

https://blog.csdn.net/zhyl8157121/article/details/100551592

https://zhuanlan.zhihu.com/p/82909515

https://www.jianshu.com/p/7f38989ffa15

https://support.cloudflare.com/hc/zh-cn/articles/201720164-%E5%88%9B%E5%BB%BA-Cloudflare-%E5%B8%90%E6%88%B7%E5%B9%B6%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E7%BD%91%E7%AB%99

https://www.imhunk.com/cloudflare-tutorials/

https://www.zhihu.com/question/57496274

https://www.zhihu.com/question/20038632