Popular blog tags

1.创建linux的NFS服务端

2.linux挂载linux的NFS

3.windows挂载Linux的NFS

https://blog.csdn.net/junmuzi/article/details/53019156

 

windws2012 安装NFS客户端服务

windws2012 nfs客户端的安装

 

windows2012 在添加功能角色-添加文件打印服务选择nfs客户端

 

 

windows nfs server for linux

https://blog.csdn.net/junllee/article/details/20528411

https://blog.csdn.net/stanley_wang2017/article/details/72794730

Linux和Windows共享文件的三种方法

https://blog.csdn.net/farsight2009/article/details/67638461